top of page

צורת ההתאגדות, יחיד ,שותפות או חברה

לאחר שהגענו למסקנה כי ברצוננו להקים עסק, עלינו להחליט על צורת ההתאגדות העסקית.

שלוש צורת ההתאגדות המקובלות בעולם העסקי הן: עסק עצמאי של יחיד, שותפויות ו/או חברות.

לבחירה בין צורות ההתאגדות השונות משמעויות מבחינות משפטיות ,סביבתיות, כלכליות ומיסוייות, שלעיתים מתנגשות זו בזו.

אקדים ואומר, לכל אחד מתאימה צורת התאגדות אחרת, אך אם היו הבדלים מהותיים ו/או פערים גדולים, מעבר לסביר, בתוצאות העסקיות, כולל מסוי, לטובת אחת מצורות ההתאגדות , ההגיון אומר שכל אחד מאיתנו היה בוחר להיות שם.

משמעויות משפטיות וסביבתיות.

יחיד


אבן היסוד לפעילות היא היחיד, בין אם בעסק הביתי הקטן, או בחברות הענק , שזהות בעליהן אינה ידועה, אך בסופו של 
עומד מאחריהן אדם כלשהוא.
כאשר בעל העסק פורש, למעשה העסק מחוסל, כי המוניטין שהיה לעסק הוא למעשה של אותו אדם יחיד.

שותפות


כאשר יותר מאדם אחד רוצים לבצע פעילות עסקית משותפת יש להקים שותפות וליצור ביניהם איזושהיא מסגרת.
השותפות יכולה להיות רשומה אך אין חובה.
חברה הינה מקרה פרטני של שותפות.
יתרונותיה של השותפות הן בעיקר בחסכון של העלויות של החברים בה תוך שיתוף פעולה ביניהם.
אפשר להקים שותפויות אד-הוק, לפעילות מסוימת או לטווח ארוך.
גם חברות יכולות להיות שותפות בשותפויות.
שותפות , גם אם היא רשומה, אינה ישות משפטית בפני עצמה, ולמעשה אם למישהו יש תביעה כלשהיא כנגדה, הוא
יכול לתבוע כל אחד מהשותפים.
אגפי המע"מ והניכויים לדוגמא, עלולים ואף דורשים לעתים מאחד השותפים לכסות חובות של השותפות למוסדות,
למרות שלכאורה יש לה תיק משלה, תוך הפניה שאת ההפרש ידרוש משותפיו.
מבחינה מיסויית, כל אחד מהשותפים אחראי לשלם את המס על חלקו ברווחי השותפות.
יתרה מכך, כל שינוי במבנה השותפות, צירוף שותף או פרישה של שותף הינו אירוע מיסויי.

חברה בע"מ


כאמור לעיל, חברה היא סוג של שותפות, אך יכולה גם להיות גם בעלת בעל מנית יחיד.
אחד היתרונות הגדולים של הקמת החברה, על ידי יותר מאדם אחד, הוא שלחברה יש תקנון שהוא למעשה הסכם
בין בעלי מניותיה, ובו נכללים כל הזכויות והחובות שלהם.
מכיוון שהחברה הינה ישות משפטית לכל ענין ודבר , שינוי אישי בבעלי מניותיה אינו משפיע של חזותה, כמובן שהוא יכול להשפיע על התנהלותה והתנהגותה.
מקובל לחשוב כי החברה מגינה על בעלי מניותיה מפני תביעות אישיות, וכלל זה נכון במגבלות רבות, אשר במגמת הפסיקה לאחרונה הולכות ורבות.
לדוגמא, חברה שתרצה לפתוח חשבון בנק, יתבקשו בעלי מניותיה לחתום ערבות אישית בבנק, ומאותו רגע הם חשופים לתביעה מצד הבנק.
חברת בעלי מקצועות חופשיים, כל אחד מחבריה עלול להיתבע בנושאי רשלנות מקצועית.
חברה אשר אינה משלמת ארנונה – המנכ"ל עלול להיתבע באופן אישי.
ככלל ההגנה הקיימת בחברה מתקיימת כל עוד התנהלות החברה נעשית בתום לב , מותר להפסיד בגלל ניהול כושל,
אך לא בגלל ניהול "קלוקל".
בעיקרון חברה יכולה ל"חיות לנצח", כי כפי שצוין דלעיל שינוי בבעליה , בין במכירה, הורשה או כל דרך אחרת אינו משנה את מהותה.
לחברה יתרון נוסף והוא בעיקרו פסיכולוגי – הציבור נוטה להתייחס אל חברה כאל עסק יותר רציני מעסק של יחיד.
לעומת זאת פירוקה של חברה הינו תהליך ארוך הדורש התערבות של בית משפט.
 

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי ואינו בא במקום הוראות החוק או יעוץ פרטני.

bottom of page