top of page
 • איך פותחים תיק במס הכנסה?
  פתיחת תיק עצמאי אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד, עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד. תחילת עיסוק - התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות. ​ בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית. ​ באפשרותך לפנות למשרד השומה באזור עסקך ולמלא טופס ‎5329 הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק. זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.
 • מה זה ניהול מערכת ספרי חשבונות ?
  על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל במשרד השומה. ​ להזכירך - יש לרשום כל תקבול בספרים ( כמו: מזומן, המחאה, המחאה דחויה, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) - מיד עם קבלתו. אם אינך יכול לנהל את הפנקסים שנקבעו בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים. ​ עוסק פטור במע''מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה. ​ לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדוח השנתי.
 • מה זה תשלום מקדמות?
  לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות, שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק , ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס. אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין. אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. עד לקבלת החלטה מחייב השיעור שנקבע. דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.
 • מה לגבי העסקת עובדים?
  אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש.
 • מתי מגישים דו"ח שנתי על הכנסות?"
  שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס. אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס. אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח.
 • סגרתי את העסק. מה עלי לעשות?
  החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך - עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך. עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.
 • האם כעצמאי אני צריך נציג שיפעל בשמי ברשויות המס?
  במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.
 • מי נדרש להרשם כעוסק במע"מ?"
  אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע''מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.
 • אילו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?
 • מי נחשב ל "עוסק פטור" ?"
  כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה. (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2010 הסכום הקובע היה 73,300 ₪),תסווג כ"עוסק פטור". על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
 • מה היתרונות והחסרונות ברישום כעוסק פטור?
  א) אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים. ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה. ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס, אלא קבלות בגין עסקאותיך. ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך. אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה". ניהול ספרי העסק עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף. עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק. את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.
 • כיצד מחשבים את סכום המע"מ?"
  סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העיסקה. מחירה של העיסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העיסקה. במקרה של עיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העיסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.
 • מהו מועד החיוב במס?
  ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין או מתן השירות. בתוך שבועיים ממועד עליך להוציא חשבונית. עם זאת, יש עסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום. במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה. נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה. כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו - מקרקעין או טובין - לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.
 • מהי חשבונית עסקה?
  כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עיסקה כוללת את הפרטים הבאים: שם העוסק. מס' עוסק. תאריך הוצאת החשבונית. מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו). שם הלקוח וכתובתו. תיאור הטובין או השירות. היחידה שלפיה נמדדת הכמות. הכמות. מחיר היחידה. סכום החשבונית.
 • מהי חשבונית מס?
  אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח. חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים: שם העוסק וכתובת העסק. המילים ''עוסק מורשה''. מס' "עוסק מורשה". המילים ''חשבונית מס". המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד). מס' החשבונית (מספר סידורי). תאריך הוצאת החשבונית. עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים: שם הלקוח וכתובתו. פירוט העיסקה. מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח). המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל. חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו. חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.
 • מה זה ניכוי מס תשומות?
  מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא על שמך. אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד. מבחינים בין שני סוגים של תשומות: א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק. ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים. ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק. בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976).אולם קיימים עיסוקים, כגון :מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק. ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק. למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד אזורי מע''מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדוייקים עליו.ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק. לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא: אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות. אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.
 • מהו דו"ח תקופתי על פעילות עסקית?"
  עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת. בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי. אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, דאג לקבל טופסי דיווח ממשרד מע"מ האזורי, שבו נרשמת. תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.
 • מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי?"
  עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח. אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה: דו"ח ינואר 2010 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.10 ובין 31.1.10, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.10. אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה: דו"ח ינואר – פברואר 2010, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.10 ובין 28.2.10, ויוגש לא יאוחר מיום 15.3.10. דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד. האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית? עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא היתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות. אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע''מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח. מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן? חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון: הטלת קנס פיגורים. הטלת קנס חוב. הוספת הפרשי הצמדה וריבית. הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל). קביעת מס. במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס. היכן מגישים את הדו"ח התקופתי? דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.
 • האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
  עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא היתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות. אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע''מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.
 • מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?"
  חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון: הטלת קנס פיגורים. הטלת קנס חוב. הוספת הפרשי הצמדה וריבית. הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל). קביעת מס. במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
 • היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?"
  דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.
 • מתי והיכן מגישים דו"ח תקופתי להחזר?"
  דו"ח תקופתי להחזר מגישים כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר. את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד. בינואר 2010 הסכום שנקבע הוא: 17,326 ₪): דו"ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.
 • באילו מקרים עלי להגיש את הדו"ח להחזר במשרדי מע"מ?"
  במקרים הבאים, עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי: א. כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע. ב. אם אתה עוסק חדש, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומך - בכל סכום להחזר. עליך לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 "טופס ריכוז רשימוני יבוא", המהווים את הבסיס לדו"ח ההחזר. ג. אם אתה סוגר את עסקך - בכל סכום להחזר אתה רשאי להגיש את ה דו"ח להחזר בכל משרד מע"מ אזורי, למעט אם אתה עוסק הרשום באחד ממשרדי מע"מ האזוריים הבאים - מע"מ גוש דן, מע"מ ומס-קניה ת"א, מע"מ ת"א 1, מע"מ ת"א 2, מע"מ ת"א 3, מע"מ פתח-תקוה, במקרה כאמור עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד האזורי בו אתה רשום. אם אתה מגיש את הדו"ח במשרד האזורי, הבא עמך תקליטור המכיל את פרטי חשבונית המס ורשימוני יבוא הכלולים בתשומות הרשומות באותו דו"ח, או טופסי ריכוז המפרטים את חשבוניות המס ורשימוני היבוא כאמור. אם אתה מייצג המקושר לשע''מ, אתה רשאי להזין ישירות למחשב שע''מ דו''חות להחזר, ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי 875/874. את הטפסים הבאים תוכל להוריד מאתר הרשות או לקבלם במשרד מע''מ האזורי: טופס מע''מ 874 - ריכוז חשבוניות מס טופס מע''מ 875 - ריכוז רשימוני יבוא לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצויין בכל אחת מהן גבוה מ- 5,000 ש''ח. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה. אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות. אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה. לתשומת לבך: סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד. הקפד שבמשרד מע''מ יהיו פרטים מעודכנים של חשבון הבנק שלך.
 • מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?"
  במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו''ח, באפשרותך להגיש ''דו"ח מתקן'' שבו יצוייינו הפרטים הנכונים. עליך להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיקך. אם כתוצאה מהתיקון תחוייב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק. יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.
 • מה זה דיווח מקוון ועל מי חלה חובת הדיווח?
  במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, שונה חוק מס ערך מוסף בכל הנוגע לאופן הדיווח התקופתי, וכיו"ב. בעקבות התיקון, יידרשו העוסקים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען. בדיווח המפורט באופן מקוון (on-line), יכלול העוסק מידע מפורט על העסקאות והתשומות הנוגעות לתקופת הדיווח. חובת הדיווח המקוון תחול על חייבי מס שונים, כהגדרתם בחוק על פי היקף וסוג פעילותם. חובת הדיווח המקוון תחול על העוסקים באופן הדרגתי, כמפורט בזה: החל מינואר 2010, תחול חובת הדיווח המקוון על עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ - 4 מיליון ₪ בשנה, והחייבים לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה,וזאת בנוסף להגשת הדוח התקופתי למע"מ. החל מינואר 2011, תחול חובת הדיווח המקוון על עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ - 1 מיליון ₪ בשנה. חובת הדיווח המקוון תחול גם לגבי עוסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ - 1 מיליון ₪, וזאת אם הם עוסקים החייבים לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה על-פי הוראות ניהול חשבונות ונקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה. החל מינואר 2012, תחול חובת הדיווח רק באופן מקוון (on-line), במקום הגשת הדוחות התקופתיים הנהוגה כיום. ניתן לראות הנחיות מפורטות לביצוע הדיווח המקוון באתר של רשות המסים בישראל. ​
 • האם עלי להודיע על שינוי בעסק ולמי?
  עליך להודיע למשרד מע"מ שבו מנוהל תיקך על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מס' טלפון, הפסקת פעילות עסקית (גם זמנית), חילופי גברי בשותפות, וכן על כל שינוי באחד הפרטים שבטופס הרישום. טופס להודעה על שינוי בעסק תמצא בפנקס הדו''חות שיישלח אליך. עליך להודיע על השינוי בתוך 15 יום ממועד השינוי.
 • כיצד עלי להודיע במע"מ על סגירת עסק?"
  במקרה של סגירת העסק, עליך לפנות למשרד מע''מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס 'הודעה על סגירת עסק/הצהרה. במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק. במקביל למילוי הטופס, עליך לבצע את הפעולות הבאות: לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים). לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשותך. לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו''ח התקופתי האחרון. לשלם מע''מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון: מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.
 • איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?
  אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע''מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים). אם אתה שכיר המבצע עיסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עיסקה זו באמצעות טופס דיווח - עסקת אקראי (טופס מע''מ 8356). אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע''מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.
 • "מהי הוצאה מוכרת לעסק"?"
  הוצאות של עסק המוכרות לצרכי מס, נושא מורכב לכל עוסק מקטן ועד גדול, ולא תמיד יש הקבלה בין הוצאות מוכרות למס הכנסה והמוכרות למס ערך מוסף... בפקודת מס הכנסה "הוצאה מוכרת" מוגדרת "הוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה". ההוצאות המוכרות מופחתות מן ההכנסות של העסק, וככל שהן גבוהות יותר, כך ההכנסה החייבת במס נמוכה יותר וכתוצאה מכך תשלמו פחות מס הכנסה. חוק מס הכנסה אינו מפרט מהן ההוצאות המוכרות, וההגדרה מאוד רחבה. ועם זאת, היום עלינו להסתמך על פסקי דין ותקדימים, וכלים חשובים ביותר הם המידתיות ועפ"ר (לא תמיד) ההיגיון. פירוט נרחב בנושא תמצאו כאן
 • מי זכאי להחזרי מס הכנסה?
  להחזר מס זכאי אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה. כלומר – לאחר קבלת תמונת כל הכנסות השנה, ניתן להביא "עודף" מהניכוי למס הכנסה. לפירוט נרחב של הזכאים להחזר מס קיראו כאן
 • מה זה מס הכנסה שלילי?
  מס הכנסה שלילי הוא מענק ממשלתי לעידוד יציאה לעבודה הניתן לבעלי הכנסות נמוכות. להמשך פירוט הזכאים למענק זה קיראו כאן
 • מה זה עובד עמ"י ועובד אית"ן ?"
  מדובר בשתי הגדרות לעובדי נציגויות ישראל מטעם משרדי הממשלה. עמ"י=הגדרה היסטורית ישנה "עובדים מקומיים ישראליים" אית"ן= הגדרה משנת 2018 "אזרחים ישראלים תומכי נציגויות" עמ"י קופחו בניכוי המס במשכורות עקב שיטה מיושנת של חישוב, ולכן מאד רלוונטי לקבוצה זו נושא של החזרי מס עמ"י, נושא בו משרדנו עוסק משנת 2015 להרחבה בנושא קיראו כאן
 • כיצד לקרוא תלוש משכורת?
  תלוש משכורת הוא פירוט אשר נמסר לך מהמעביד מידי חודש, בו פירוט המשכורת, הזכויות והניכויים, והתשלום החודשי לעובד. זהו המסמך (היחידי) בו מרוכז המידע, ובאמצעותו את/ה כעובד יכול לעקוב אחר ניצול זכויותיך. בתלוש כלול מידע רב: פרטים אישיים, המשכורת הבסיסית ועוד מרכיביה, תוספות שכר, נתונים אישיים המתבטאים בנקודות זיכוי (סטטוס משפחתי, ילדים, חייל משוחרר), ביטוח לאומי ובריאות, ימי חופשה ומחלה, הפרשות כגון פנסיה וקרן השתלמות, הטבות (דמי הבראה, ביגוד) ועוד. תלוש השכר מאפשר לך לעמוד על זכויותיך, לודא שאת/ה מקבל את המשכורת המוסכמת והראויה, ואת ההטבות להן את/ה זכאי. התלוש משמש אותך כעובד מול ביטוח לאומי ורשויות אחרים, וחלילה במצב משפטי. מעסיק מחויב להנפיק לכל עובד תלוש שכר במועד בו משולם שכר העבודה (מפורט בחוק). תלוש השכר יכול להימסר לעובד ידנית, באמצעות אתר אינטרנט של המעסיק (באזור אישי ומאובטח) או בדואר אלקטרוני, וזאת בכפוף לחתימת העובד על טופס מפורש. להמשך קריאה לחצו כאן
 • מהם נקודות הזיכוי לילדים?
  בהוראת שעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, משנת 2017 . פרטים נוספים תמצאו כאן
 • מי חייב בהגשת דוח שנתי?
  לקוח על פי הגדרות מס הכנסה מכונה "נישום". הוא יכול להיות שכיר (עם או בלי תיק) או עצמאי. "בן/בת הזוג הרשום" הוא אדם שעל שמו רשום התיק במס הכנסה. להמשך קריאה בנושא ליחצו כאן
 • מה צריך להכלל בדו"ח השנתי למס הכנסה?"
  יש להבדיל בין המידע שחייב להיכלל בדו"ח השנתי, לבין הטבות והקלות במס הכנסה, שחייבים להיות כלולים בדו"ח השנתי. חשוב להכיר את הזכויות הללו, על מנת לנצל אותן, ולקבל את ההקלות במס. דו"ח שנתי צריך לכלול את הכל בצורה מיטבית ונכונה, שהרי, מטרת כל אחד לשלם מינימום מס ועדיין לפי המותר בחוק. לפירוט נרחב יש לקרוא כאן
 • מה ההבדל בין הנח"ש כפולה לחד צידית?"
  הנהלת חשבונות משמשת לתיעוד וסידור כל הפעולות הכספיות של העסק, ומהווה בסיס לחישוב רווחים/הפסדים ומיסים של העסק. ישנן שתי שיטות עיקריות להנח"ש - "חד צידית" או "כפולה, דו-צידית". הוראות מס הכנסה מנחות כיצד עסקים יתנהלו . הנח"ש חד צידית מיועדת בעיקר לעסקים קטנים. נרשמות בו (בגדול) הכנסות מול הוצאות, על פי מסמכי הנהלת החשבונות. בהנח"ש כפולה נרשמות הכנסות והוצאות תוך מעקב אחר הספק ולקוח, כולל תנועות הבנק בפועל. פירוט כפול זה מאפשר יתרון של תזרים מזומנים שוטף, ולא רק מעקב תיאורטי. להמשך הקריאה
 • מהי שותפות והאם עדיף להקים חברה?
  לאחר שהגענו למסקנה כי ברצוננו להקים עסק, עלינו להחליט על צורת ההתאגדות העסקית. שלוש צורת ההתאגדות המקובלות בעולם העסקי הן: עסק עצמאי של יחיד, שותפויות ו/או חברות. לבחירה בין צורות ההתאגדות משמעויות משפטיות ,סביבתיות, כלכליות ומיסויות, שלעיתים מתנגשות זו בזו. אקדים ואומר, לכל אחד מתאימה צורת התאגדות אחרת, אך אם היו הבדלים מהותיים ו/או פערים גדולים, מעבר לסביר, בתוצאות העסקיות, כולל מסוי, לטובת אחת מצורות ההתאגדות, ההגיון אומר שכל אחד מאיתנו היה בוחר להיות שם. להמשך הקריאה
 • מהן הדרישות לקבלת הטבת מס בגין חינוך המיוחד לילדים?
  אנחנו מודעים לרגישות הקיימת סביב נושא זה, כתוצאה ממנה שכירים רבים אינם מנצלים את מלוא ההקלה באמצעות המעסיק. בשנת 2013 רשות המיסים תיקנה את ההנחיות בגין הקלות אלו; השאיפה לאחידות מסוימת בהוראה ובמונחים, וביסוס אישורים על הרשויות המקצועיות הבוחנות המעורבות ממילא (המוסד לביטוח הלאומי, משרד החינוך)הביא לנגישות גבוהה יותר. קיראו כאן אילו הטבות מוכרות ומוענקות ומהם הקריטריונים והמסמכים הנדרשים
 • מה זה "חסכון לכל ילד"?"
  המוסד לביטוח לאומי יפקיד מדי חודש 50 ₪ מתוך קצבת הילדים לתוכנית חסכון וההורים רשאים להוסיף 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים, באפיק ההשקעה של קופת גבל (להלן קופ"ג) או בבנק, שיבחר ע"י ההורים מתוך רשימה, שנקבעה מראש. הורים שיבחרו בכך, יוכלו להוסיף מדי חודש לתכנית החיסכון 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון המצטבר (כלומר הסכום יעמוד על 100 ש"ח בחודש, ו-1,200 ש"ח בשנה). ההורים רשאים להפסיק את הפקדת ה-50 ש"ח הנוספים בכל עת. ניתן לעיין בפירוט כאן

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי ואינו בא במקום הוראות החוק או יעוץ פרטני.

bottom of page