top of page

מע"מ -  מדריך לפתיחת / סגירת עסק

במדריך זה מובא מידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות - ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי.
עסקאות המבוצעות באזור סחר חופשי (אס''ח) באילת
האמור במדריך זה בעניין עסקאות חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת.
לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לפנות למשרד מע''מ ואס''ח באילת, לשם קבלת ייעוץ והדרכה.

1. מי נדרש להירשם כעוסק?


אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע''מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. 
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.


2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?
 

המסמכים הדרושים

רישום במע"מ

 • תעודת זהות

 • חוזה קניה / שכירות של מקום העסק

 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק (אם חשבון הבנק הינו משותף, על בן/ת הזוג של העוסק/ת להגיע למשרדי מע"מ ולחתום על "הצהרת חשבון משותף").

 • תעודת מקצוע / חוזה עבודה

עוסק (יחיד)

 • תעודת זהות

 • חוזה קניה / שכירות של מקום העסק

 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.

 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפיות (אם קיים).

 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ. 

שותפות (שני אנשים או יותר)

 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה, כפי שאושר על ידי רשם החברות.​

 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

 • חוזה קניה / שכירות של מקום העסק.

 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.

 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.

 • טופס רישום מלא על כל פרטיו וחתום.

 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

חברה בע"מ

3. "עוסק פטור"


כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה. (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2010 הסכום הקובע היה 73,300 ₪),תסווג כ"עוסק פטור". בינואר 2019 -עבור 2019- הסכום הקובע היה 100,187.
על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך). 


כעוסק פטור:


א) אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים. 
ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך. 
ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך. 
אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה". 
4. ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.
עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק.
את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.


כיצד מחשבים את סכום המע"מ?


סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העיסקה. מחירה של העיסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העיסקה.
במקרה של עיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העיסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.


מהו מועד החיוב במס?


ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין או מתן השירות. בתוך שבועיים ממועד עליך להוציא חשבונית.
עם זאת, יש עסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום.
במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה. 
נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה.
כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו - מקרקעין או טובין - לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.


5. חשבוניות


מהי חשבונית עיסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עיסקה כוללת את הפרטים הבאים:
שם העוסק. 
מס' עוסק. 
תאריך הוצאת החשבונית. 
מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו). 
שם הלקוח וכתובתו. 
תיאור הטובין או השירות. 
היחידה שלפיה נמדדת הכמות. 
הכמות. 
מחיר היחידה. 
סכום החשבונית. 


מהי חשבונית מס?


אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב,

וכוללת את כל הנתונים הבאים: 
שם העוסק וכתובת העסק. 
המילים ''עוסק מורשה''. 
מס' "עוסק מורשה". 
המילים ''חשבונית מס". 
המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד). 
מס' החשבונית (מספר סידורי). 
תאריך הוצאת החשבונית. 
עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:
שם הלקוח וכתובתו. 
פירוט העיסקה. 
מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח). 
המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל. 
חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו. 
חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.


6. ניכוי מס תשומות 


מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא על שמך.
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד. 


מבחינים בין שני סוגים של תשומות (הוצאות):


א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.


ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

 

ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק.
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976).
אולם קיימים עיסוקים, כגון :מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.
למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד אזורי מע''מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדוייקים עליו.
ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:
אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות 
אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות. 

7. דו"ח תקופתי על פעילות עסקית


עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת; היום מקובל שדיווחים לרשויות מתבצעים אינטרנטית, ובשנת 2019 מע"מ אף הנפיקו מכתבים לבעלי עסקים, ברוח "אנחנו רואים שאתה מדווח אינטרנטית, אז חוסכים בעצים ולא שולחים לך פנקס". 
בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי ואם לא הגיעה אליך הודעה או פנקס לדו"חות, ניתן לקבל טופסי דיווח ממשרד מע"מ האזורי, שבו נרשמת. תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.
הדו"ח התקופתי כולל:
כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח. 
עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך. 
כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העיסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה. 
סכום המס הכלול בתשומות העסק. 
בשורה האחרונה, ''הסכום לתשלום'', רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.
אם סכום מס העסקאות (הכנסות) גבוה מסכום מס התשומות (הוצאות) - יווצר דו"ח לתשלום
אם סכום מס התשומות (הוצאות) גבוה מסכום מס העסקאות (הכנסות), מגיע לך הסכום העודף - ויוגש דו"ח להחזר.


מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי?


עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה: 
דו"ח ינואר 2019 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.19 ובין 31.1.19, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.10.
אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה: 
דו"ח ינואר – פברואר 2019, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.19 ובין 28.2.19, ויוגש לא יאוחר מיום 15.3.19.
דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש באותו המועד.
האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא היתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות.
אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע''מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.

מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?
כי איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:
הטלת קנס פיגורים. 
הטלת קנס חוב. 
הוספת הפרשי הצמדה וריבית. 
הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל). 
קביעת מס. 
במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?
דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באינטרנט, בבנק הדואר או בנק מסחרי,  או ע"י מייצג המקושר לשע"ם.

8. מתי מגישים דו"ח להחזר?


כאשר סכום מס התשומות (הוצאות) עודף על סכום מס העסקאות (הכנסות), מגיע לך החזר. 


היכן מגישים דו"ח להחזר? 


את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד. בינואר 2019 הסכום שנקבע הוא: 18,256₪):

דו"ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל יש להגיש באינטרנט, בבנק הדואר או בנק מסחרי,  או ע"י מייצג המקושר לשע"ם.


במקרים הבאים, עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי:


א. כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע. 
ב. אם אתה עוסק חדש, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומך - בכל סכום להחזר.
עליך לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 "טופס ריכוז רשימוני יבוא", המהווים את הבסיס לדו"ח ההחזר. 
ג. אם אתה סוגר את עסקך - בכל סכום להחזר 
אתה רשאי להגיש את ה דו"ח להחזר בכל משרד מע"מ אזורי, למעט אם אתה עוסק הרשום באחד ממשרדי מע"מ האזוריים הבאים - מע"מ גוש דן, מע"מ ומס-קניה ת"א, מע"מ ת"א 1, מע"מ ת"א 2, מע"מ ת"א 3, מע"מ פתח-תקוה, במקרה כאמור עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד האזורי בו אתה רשום. 
אם אתה מגיש את הדו"ח במשרד האזורי, הבא עמך תקליטור המכיל את פרטי חשבונית המס ורשימוני יבוא הכלולים בתשומות הרשומות באותו דו"ח, או טופסי ריכוז המפרטים את חשבוניות המס ורשימוני היבוא כאמור. 
מייצג המקושר לשע''מ, רשאי להזין ישירות למחשב שע''מ דו''חות להחזר, ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי 875/874. 


את הטפסים הבאים תוכל להוריד מאתר הרשות או לקבלם במשרד מע''מ האזורי:
טופס מע''מ 874 - ריכוז חשבוניות מס 
טופס מע''מ 875 - ריכוז רשימוני יבוא 
לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצויין בכל אחת מהן גבוה מ- 5,000 ש''ח. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.
אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות.
אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה.


מתי אקבל את החזר המע"מ?
סכום ההחזר יוחזר בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד. 
הקפד שבמשרד מע''מ יהיו פרטים מעודכנים של חשבון הבנק שלך. 
מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?
במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו''ח, באפשרותך להגיש ''דו"ח מתקן'' שבו יצוייינו הפרטים הנכונים. עליך להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיקך.
אם כתוצאה מהתיקון תחוייב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק. תשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין מועד התשלום בפועל.


9. דיווח מקוון PCN


בעקבות  תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 , נדרשים עוסקים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען (הכנסות והוצאות). ב"דיווח המפורט" או "דיווח מקוון" PCN, יכלול העוסק מידע מפורט על העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח (כל ספק ולקוח יזוהה באמצעות מספר עוסק למע"מ).
חובת הדיווח המקוון חל על עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ - 2.5 מיליון ₪ בשנה וחברות שמחזור עסקיהם מעל 1.5 מיליון ש"ח בשנה. עוסקים אלו חייבים גם לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה,וזאת בנוסף להגשת הדוח התקופתי למע"מ (חברה תמיד חייבת הנח"ש כפולה).


ניתן לראות הנחיות מפורטות לביצוע הדיווח המקוון באתר של רשות המסים בישראל.

10. הודעה על שינוי בעסק


עליך להודיע למשרד מע"מ שבו מנוהל תיקך על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מס' טלפון, הפסקת פעילות עסקית (גם זמנית), חילופי גברי בשותפות, וכן על כל שינוי באחד הפרטים שבטופס הרישום.
עליך להודיע על השינוי בתוך 15 יום ממועד השינוי, באתר רשות המיסים או בטופס שתמצא בפנקס הדיווח.

 

11. הודעה על סגירת עסק


במקרה של סגירת העסק, עליך לפנות למשרד מע''מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס 'הודעה על סגירת עסק/הצהרה'. במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק.

במקביל למילוי הטופס, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים). 
לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשותך. 
לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו''ח התקופתי האחרון. 
לשלם מע''מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון: מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.

 
12. איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?


אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע''מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).
אם אתה שכיר המבצע עיסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עיסקה זו באמצעות טופס דיווח - עסקת אקראי (טופס מע''מ 8356).
אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע''מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך. 

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי ואינו בא במקום הוראות החוק או יעוץ פרטני.

bottom of page