top of page

הגדרות ומונחים ברשויות המס לכל עוסק

עודכן: 24 במרץ 2019
מס הכנסה (מ"ה) - מיסוי ישיר המוטל על הכנסתו החייבת של כל אזרח.

במס הכנסה הלקוח נקרא "נישום" ובטפסים "בן/בת זוג רשום".

כל אזרח יחיד או תאגיד חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אלא אם קיים פטור (כמו למרבית השכירים במשק)

חובת הגשת הדוח חלה על התא המשפחתי כולו , כולל ילדים עד גיל 18.


מס ערך מוסף (מע"מ) - זהו מיסוי עקיף המוטל על ההוצאה.

בעל העסק נקרא "עוסק".

המע"מ מוטל על מרבית השירותים והמוצרים הנמכרים בארץ.

קיימת הבדלה בין שני סוגי עוסקים: עוסק פטור (להלן ע.פ.) ועוסק מורשה (להלן ע.מ.)

חשוב להדגיש שההבחנה היא לצורך מע"מ בלבד. עוסק פטור בהחלט חייב בתשלום ודיווח למס הכנסה (ולא כפי שנוטים לטעות).


ביטוח לאומי – "המוסד לביטוח לאומי" (מל"ל כפי שמופיע בפרסומים שונים) הוא למעשה חלק ממערכת המיסוי בארץ

ומוגדר כמיסוי ישיר – מס המוטל על ההכנסה.

המל"ל מכנה את לקוחותיו "מבוטחים"

כל תושב מעל גיל 18 חייב להיות מבוטח, כאשר לגברים חייבת להיות רציפות (מהגיעם לגיל 18 ועד גיל פרישה)

הגדרות ביטוח לאומי – הגדרת היקף "עצמאי" או "עצמאי שאינו עונה להגדרה" (מתחת ל1500 ₪ לחודש ו12 שעות שבועיות) המשמעות לאשה ש"אינה עונה להגדרה" ההכנסה מה"עסק" שקופה והיא "שכירה" או "עקרת בית", כלומר לא חייבת בתשלום נפרד.

אשה שאינה עובדת, על פי הקריטריונים של הביטוח הלאומי, ובעלה עובד, לא חייבת בתשלום נפרד לביטוח הלאומי.

נושאים קשורים: מקדמות ביטוח לאומי:ביטוח לאומי הוא 6% או 18% מהרווח השנתי! שלמו בשוטף בהוראת קבע או שימו כסף בצד!


מונחים מתחום המס


מחזור – "סך מחיר העסקאות המבוצעות בעסק" = הכנסות העסק בתקופה מוגדרת (על פי סיכום חשבוניות ודיוח למע"מ עבור ע.מ. וסיכום קבלות עבור ע.פ.).

הכנסה - סך כל ההכנסות של היחיד (כולל עסק ומשכורת וכל הכנסה אחרת)

הכנסה מעסק/משלח יד – הכנסת יחיד מעבודה שלא כשכיר.

הכנסת עבודה – הכנסתו של השכיר . (תלוש שכר/טופס 106)

הכנסה חייבת – ההכנסה עליה משלמים מס, לאחר ניכויים,קיזוזים ופטורים

הוצאות – הבחנה עיקרית

הוצאה פירותית – הינה הוצאה החוזרת על עצמה מדי מחזור עסקים, כמו פרי עץ המתחדש מדי עונה. (* על הוצאות מוכרת לעסק, כתבה נפרדת) מתחלקת ל:

הוצאה בייצור הכנסה – הוצאה שבלעדיה העסק לא יתפקד – מלאי, שכר עבודה שכירות וכד'.

הוצאה מעורבת - הוצאה שיש בה גם מן השימוש הפרטי שאינו רק לטובת העסק – רכב, טלפון נייד

הוצאות אחרות - לא יותרו לעסק כהוצאה לקיזוז מהכנסותיו – קנסות, מסעדות ...

הוצאה הונית – הוצאה לרכישת נכס שייתן לעסק יתרון וישמש אותו במשך מספר שנים (ציוד, מכונות, מוניטין וכד')

רווח - הכנסות פחות הוצאות; רווח לצורך מס - הכנסות פחות הוצאות מוכרות למס הכנסה (לא בהכרח כל ההוצאות מוכרות)

הפסד עסקי - הוצאות מוכרות גבוהות מההכנסות לעסק. =רווח שלילי.

הפסד מניירות ערך (רווח הון) - הפסדים אלו, המסוכמים בדוח 867 השנתי, ניתנים להעברה בין השנים, מהוים הגנת מס לשנים עתידיות וניתנים לקיזוז גם מול רווח הון אחר (כגון מימוש נדל"ן/שבח מקרקעין) בכפוף למגבלות החוק.

מלאי - רשימה של סחורה או חו"ג שנרכש (=כסף שיצא) וטרם יצר הכנסה. ערך מחושב לפי מחיר הקניה. מלאי סוף שנה=מצב ב31/12

שכר ממוצע במשק - ממוצע השכר ברוטו למשרות שכיר בישראל, מהווה בסיס לתשלומים "צמודים" אליו. בינואר 2019 10,273 ₪.

חשבונית מס– מסמך חשבונאי של עסקה. חשבונית מס (או חשבונית מס-קבלה חש"ק) לשימוש ע.מורשה בלבד כי מבטא וכולל מע"מ.

ע.פטור יכול להשתמש בחשבונית (לא מס!) אבל זה מבלבל. עדיף להשתמש ב "חיוב".

קבלה– מסמך חשבונאי של קבלת כסף. עוסק פטור ישתמש רק בקבלה, עוסק מורשה ישתמש בחשבונית מס וקבלה (יחד או בנפרד).

מדרגות מס - המס השולי (אחוז המס מהשקל האחרון) גדל עם העלייה בסך ההכנסה. המס מחושב מהשקל הראשון , מראית העין

כאילו אין מס על הכנסה נמוכה נובעת מהפחתת נקודות זיכוי, אשר סכומן גבוה מהמס המחושב.

ניכויים מההכנסה - על מנת להגיע להכנסה החייבת, מנוכים מההכנסות כל ההוצאות שהותרו בייצור הכנסה וכן תשלומים בשיעורים

שנקבעו לביטוח לאומי, והפרשות לקופות גמל/פנסיה, השתלמות ואובדן כושר עבודה.

לאחר הניכויים הנ"ל מההכנסה, מתקבלת ההכנסה החייבת במס, מתוכה מחשבים את המס לתשלום בפועל על פי מדרגות המס.

זיכויים ממס – מופחתים מהמס המחושב בסעיף הקודם, מחולק כדלקמן:

זיכויים בעלי זיקה להכנסה ו/או לתשלום בפועל - ישובים מועדפים, תרומות, תשלומים לביטוחי חיים וקופות גמל.

נקודות זיכוי - ניתנות על פי מצבו האישי של כל נישום, "ערך נקודת זיכוי" שווה לכולם והן מהוות הנחה מהמס המחושב.

"זיכויים = זכויות"!

נקודות זיכוי (נ.ז.) – מתייחס למס הכנסה בלבד - מהוות "הגנת מס" הדרגתית (מהשקל הראשון)לכל תושב ישראל מגיע 2.25/2.75 נקודות זיכוי, והטבות מס* מחושבות ביחידות של נקודות זיכוי. שווי נקודה היום 2616 ₪ (בחישוב שנתי, ב2019).

מקדמות מס - נישום נדרש בדרך כלל לשלם מקדמה על חשבון המס המחושב כאחוז מסוים מתוך מחזורו העסקי.

המקדמה משולמת מדי חודש/חודשיים (תלוי בהיקף העסקים) על מנת שלא ייווצר מצב של עודף או חוסר במס בסוף השנה.

האחוז הנדרש הוא על בסיס נתוני פעילות שנים קודמות ולעסק חדש על פי הממוצע הענפי אליו שייך העסק.

את המקדמות ניתן לשלם בבנק, בהוראת קבע ובכרטיס אשראי. https://www.misim.gov.il/gmmikdama/

ניכוי מס במקור – על פי החוק כל משלם חייב לנכות מס במקור ממקבל התשלום. הסיבה היא שמס הכנסה אינו בוטח במקבל שידווח וישלם את מיסיו כחוק. הניכוי הוא חלק מהמקדמה ובעת חישוב תשלום המקדמה מפחיתים אותו מהסך לתשלום. בסוף השנה כל הסכומים המשולמים מסוכמים (מתוך טופס נכוי מס במקור 857) ומתבצעת בדיקה כוללת.

נישומים אשר אין להם בעיות עם מס ההכנסה יכולים ואף מקבלים פטור מניכוי מס במקור.

תיאום מס – אישור מראש ממס הכנסה, שקובע כמה מס הכנסה ינוכה מכל משכורת, מסיבות שונות.

לשכירים אין תיק במס הכנסה. שכיר שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד, חייב לפנות למשרד מס הכנסה הקרוב למקום מגוריו (לפעמים אפשרי באינטרנט) לבצע תיאום של רמות המס שינוכה בין ההכנסות הצפויות. האישור ימסר כהוראה למעסיקים. https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesIncomeTaxTium.aspx


אפשר (ולפעמים נדרש ע"י המעסיק) לבצע תיאום מס עבור הטבות מס נוספות, כגון מגורים בישוב ספר, נכויות והקלות בגין ילדים, תרומות ו/או הקלות מס אחרות.


* מומלץ לשכיר לבצע בסוף שנה בדיקה של המס שנוכה במשכורות, על מנת לודא שהכל בוצע על פי חוק ובתיאום. תיקון מתבצע בדוח של החזרי מס הכנסה, שהוא דוח שנתי עבור שכיר.


מונחים מתחום המע"מ


מס עסקאות - המס המוטל על כל עסקה במשק, נגבה ע"י העוסק מהקונה ומועבר על ידו מדי דווח לשלטונות מע"מ.

מס תשומות - המס המשולם ע"י הקונה/מקבל השירות (עבור כל רכישה בישראל). עוסק מורשה יוכל לקזזו בדיווח למע"מ.

עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי – כאשר מבצע העסקה אינו עוסק במע"מ אך על פי החוק העסקה חייבת במע"מ, בעיקר בעסקאות נדל"ן.

הדיווח למע"מ מבוצע מדי חודש/חודשיים בבנק/הוראת קבע /כרטיס אשראי https://www.shaam.gov.il/emdoch

במהלך הדרגתי יעברו העוסקים כולם לדווח מקוון, במסגרת מלחמת הרשויות נגד חשבוניות פיקטיביות.


דוחות


דוח רווח והפסד – סיכום של הכנסות בעסק בשנה, לעומת ההוצאות (מחולקות לפי סעיפים רלוונטיים לעסק). זהו הדוח שנותן את התמונה הטובה ביותר לעין הפרטית, חלק/תוצר של הדוח השנתי ונוח למעקב שוטף, אפשר לנהל באקסל... .

הוצאות מוכרות (למס הכנסה)רשומות מול ההכנסה; מתקבלת תמונה ברורה, התוצאה היא הרווח לצורך מס (הכנסה)ה"רשמי" עליו משלמים מס הכנסה וביטוח לאומי.


הצהרת עוסק פטור למע"מ– מתבצע בחודש ינואר– הצהרת ההכנסות (על פי סיכום הקבלות) למע"מ לאשר מסגרת פטורה.


דיווח חודשי/דו חודשי למע"מ– עוסק מורשה חייב לדווח למע"מ מידי תקופה (נקבע לפי מחזור). העוסק חייב לדווח על הכנסותיו בתקופה המדווחת, ורשאי גם לדווח על הוצאותיו. הוא חייב להעביר 17% בגין הכנסותיו למע"מ, ויכול להתקזז במע"מ בגין ההוצאות המוכרות לעסק, וכך "להרוויח" את המע"מ.


הצהרת הון –ערך כספי (דוח שכולל תא משפחתי) – יתרות בנק, רכוש – בית אוטו עסק, פוליסות פנסיה חסכון כולל השתלמות, חובות, משכנתא. דוח שמוגש למס הכנסה, נדרש עפ"ר בשנה הראשונה לפתיחת העסק (או שינוי מהותי), ומידי 5-6 שנים דוח השוואתי.


דוח שנתי למס הכנסה –דוח משפחתי (זוג וילדים עד 18) - סיכום הפעילות השנתית בתחום הפיננסי: הכנסות עסק-רוה"ס, משכורות- 106 (כולל גמלאות ופנסיה), תחליפי שכר (ביטוח לאומי), הפקדות לביטוחים מוכרים, זיכויים אישיים (נקודות זיכוי) , תרומות (עפ"י סעיף 46) , ניירות ערך (העברת הפסדים) נדל"ן והכנסות מחו"ל..הדוח השנתי הוא המסכם השנתי לכל עוסק, טומן בתוכו וקובע "החזר מס" או "חבות מס", ואת התשלום השנתי לביטוח הלאומי ותלוי במספרים ולא מעט בידע.


דוח החזרי מס הכנסה לשכיר - דוח שנתי המבצוע על ידי שכיר מרצון. להבדיל מעוסק, השכיר נמנה עם הציבור הפטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה. אבל - זוהי הדרך (היחידה) לקבל הכרה בהטבות המס (שאינן ניתנות על ידי המעסיק במסגרת המשכורת). הדוח יכלול את הכנסות שני בני הזוג (וילדים עד גיל 18 אם רלוונטי) ואת כל הטבות המס (ראו כתבה נפרדת בנושא).


באיחולי הצלחה, פרנסה נבונה והנאה!


5,733 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page