top of page

דו"ח שנתי למס הכנסה

עודכן: 30 ביוני 2019

המידע והסכומים על פי נתוני 2017כללי

לקוח על פי הגדרות מס הכנסה מכונה "נישום". הוא יכול להיות שכיר (עם או בלי תיק) או עצמאי. "בן/בת הזוג הרשום" הוא אדם שעל שמו רשום התיק במס הכנסה.

אם "בן/בת הזוג הרשום" נשוי/נשואה (כולל "ידוע בציבור") המנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו "בן/בת הזוג" של "בן הזוג הרשום" מסובך? למה לא...


דוח שנתי בישראל מתייחס לשנה קלנדרית (1 בינואר עד 31 בדצמבר).

דוח שנתי כולל את שני בני הזוג (וגם ילדים עד גיל 18 או רלוונטי); בני זוג רשאים לבחור בין הגשת דוח אחד משותף לבין הגשת דוחות נפרדים. בכל מקרה – אם אחד מבני הזוג חייב בדיווח, שני בני הזוג מחויבים בהגשת דו"ח שנתי.


מי חייב בדוח שנתי?


על פי הגדרת החוק: כל תושב ישראל בעל הכנסה, חייב בדוח שנתי, אלא אם הוא פטור על פי הסעיפים המפורטים בחוק.


בעל פעילות עסקית – יחיד*, חברה* או עמותה* – חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. שכיר בעל הכנסה מעל 643,000 ₪ – חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. תושב מתחת לגיל 18 בעל הכנסה מעל 81,200 ₪, בעל הכנסות מחו"ל כולל הכנסות נדל"ן, בעל הכנסה משכ"ד בישראל לפי תנאים מסוימים (ראו כתבה בנושא הכנסות שכ"ד*), בעל מחזור מכירות בניירות ערך מעל 2,500,000₪ או תושב שהוציא מישראל סכום מעל 500,000 ₪ בשנה, תושב חוץ בעל הכנסות חייבות בישראל או הכנסות מחו"ל, כל אדם שמבצע פריסת מס במס הכנסה (כגון פריסת תשלום מס שבח בעקבות מכירת נדל"ן, פריסת תשלום מס בגין פיצויי פרישה) [הסכומים על פי נתוני 2017]


להלן "סכומים קובעים" של תקרות ההכנסה שנתית בש"ח, המחייבות הגשת דוח (בהנחה שנוכה מס במקור בשיעור המרבי, הסכומים אינם פטורים ממס, אלא מדיווח):

בנוסף, לפקיד השומה (מס הכנסה) מותר לדרוש מכל תושב ישראל הגשת דו"ח שנתי.


מה צריך להיכלל בדו"ח השנתי


יש להבדיל בין המידע שחייב להיכלל בדו"ח השנתי, לבין הטבות והקלות במס הכנסה, שחייבים להיות כלולים בדו"ח השנתי. חשוב להכיר את הזכויות הללו, על מנת לנצל אותן, ולקבל את ההקלות במס. דו"ח שנתי צריך לכלול את הכל בצורה מיטבית ונכונה, שהרי, מטרת כל אחד לשלם מינימום מס ועדיין לפי המותר בחוק.


בעל עסק עצמאי יכלול בדוח את הכנסות שני בני הזוג: הכנסות והוצאות העסק המבוססים על הנהלת החשבונות של העסק (דוח רווח והפסד). בעל חברה יגיש דוח שנתי אישי, לפי הסטטוס שלו כשכיר או עצמאי.

דוח העסק יכלול דו"ח תיאום רכב עבור כל רכב בגינו נדרשות הוצאות אחזקת רכב, דו"ח פחת אם רלוונטי; בעל נכסים קבועים יפרט את הרכוש הקבוע בעסק (טופס י"א).


כל דוח אישי יכלול, כאמור, את הכנסות שני בני הזוג, בין אם מעסק או משכורת (טפסי 106) בישראל או בחו"ל. הדוח יכלול גם מסמכים המפרטים הכנסות ו/או הוצאות רלוונטיים לדיווח (ני"ע, שכ"ד...). יצורפו מסמכים רלוונטיים עבור הפקדות בקרן השתלמות, קצבה/פנסיה, אובדן כושר עבודה, תשלום לביטוח לאומי. הכנסות מחליפות שכר מהביטוח הלאומי (אבטלה, אימהות, מילואים וחלילה פגיעה) כמו גם נכויות, משיכות כספים, מכירת נדל"ן וכל דבר המהווה אירוע מס או נותן הטבת מס.


חברה בע"מ חייבת בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה שיכלול בין היתר את הדוחות הכספיים של החברה (מאזן ורווח והפסד) ליום 31.12 של כל שנה, הערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, מבוקרים וחתומים ע"י רואה חשבון.


פטור מהגשת דו"ח שנתי


בפקודת מס הכנסה, כל תושב חייב בהגשת דוח אלא אם הוא נכלל בסעיפי הפטור, אז המצב הוא קצת מורכב ואישי: שכיר שהכנסותיו ממשכורת יחידה (אם יש מעסיקים רבים חובה לבצע "תיאום מס", אחרת ידרשו לדיווח) או ממשכורת וקצבה מתחת לתקרות (עיין טבלה לעיל) ולמי שאינו חייב הדו"ח מסיבות אחרות.

כל עצמאי-עוסק מורשה- עוסק פטור-בעל חברה תמיד חייב דוח שנתי.


אין מטרתנו בכתבה זו לפרט את כל המצבים האפשריים, אלא לתת תמונה.


המועד להגשת הדו"ח השנתי


את הדו"ח השנתי יש חובה להגיש למס הכנסה עד ל- 30.04 שלאחר שנת המס שבה מדובר ואם מדובר באדם שמנהל הנה"ח כפולה עד ה- 31.05 שלאחר השנה שבה מדובר.


לקוחות המיוצגים על ידי רואה חשבון נהנים מאורכה לפחות עד 30.09 שלאחר שנת המס שבה מדובר ואם מדובר באדם (לרבות חברה) שמנהל/ת הנה"ח כפולה האורכה הינה עד ה- 28.02 שלאחר שתי שנות המס שבה מדובר.


881 צפיות0 תגובות
bottom of page